Gapan City Water District

Ang Gapan City Water District GCWD ay
Magbibigay ng AMNESTY sa mga naputulan
ng Serbisyo ng TUbig na may Pagkaka-utang.

Ang mga SUmusunod na Kasun duan:

A. Babayaran ang buong Pagkaka-Utang sa Tubig
at aalisin ang lahat ng Penalty Charges.
B. Babayaran ang Current Bill at 50% ng Utang
at aalisin ang 50% na Penalty. Ang Balanseng 50%
na utang na may Penalty ay Babayaran sa loob ng anim na Buwan.
C. Babayaran ang Current Bill at ang Utang na may Penalty sa loob ng Walo (8) BUwan
D. Kapag hindi nakabayad ng Pagkaka-utang sa napgkasunduan
sa loob ng isang Buwang
ang AMNESTIYA (Amnesty) ay mawawalang bisa.

: Ang Pangasiwaan